XaaS-CaaS

Compliance as a Service – en wat het vooral niet is

De website Xaasjournal besteedt, zoals de naam al doet vermoeden, aandacht aan alle mogelijke diensten die als een service kunnen worden aangeboden, respectievelijk afgenomen. In een artikel van eind mei wijst het op de markt voor Compliance as a service. CaaS, heeft dat een serieus te nemen vraag en aanbod?

Definitie

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst duidelijk zijn wat er onder wordt verstaan. Dat klinkt logisch, is het echter niet. Compliance is om te beginnen geen Nederland begrip. Het wordt hier wel gebruikt, maar de Nederlandse definitie is lang weinigen bekend. Nog belangrijker is echter dat het verwijst naar een context van wet- en regelgeving. Het Amerikaans, Britse recht is op belangrijke punten echt anders dan wat we in continentaal Europa en dus Nederland zijn gewend.

Vijf aparte sectoren?

Als de lezer dat weet en vervolgens het artikel op Xaasjournal leest zal hem/haar duidelijk worden dat er inderdaad enige verschillen zijn. De auteur wijst op vijf markten die behoefte zouden hebben aan CaaS en geeft daar voorbeelden van. De vijf markten zijn gezondheidszorg, productie, retail en horeca, overheidsdiensten en data verzameling plus verwerking. De eerste vier zijn herkenbaar, dat moet bij de vijfde anders zijn. Dat is in Nederland geen aparte sector. Het is een onderdeel van de activiteiten van de vier genoemde sectoren en geldt evenzo voor bedrijfsactiviteiten die niet zijn genoemd.

Verantwoordelijkheid

De auteur suggereert met zijn opsomming een verschil dat naar de letter en geest van de AVG (om maar een regelgevend kader te noemen) in de EU niet bestaat. Daarmee is het artikel minder nuttig voor deze markt. Dat blijkt ook uit de invulling van de vier concrete sectoren. De voorbeelden geven aan welke activiteiten bijdragen aan het compliant zijn van de opdrachtgever. Strikt genomen is elk van de voorbeelden onderdeel van de werkzaamheden die een (onder-) aannemer behoort te doen. Het komt dan ook bijna over als hygiëne factoren. Wat nergens expliciet staat is dat de klant, de opdrachtgever, altijd zelf verantwoordelijk blijft voor het compliant zijn. Het afschuiven op een lagere schakel in de keten werkt hier niet.

Het verschijnsel CaaS kan daarom (voor de EU) worden gereduceerd tot het uitvoeren van ondersteunende of inventariserende werkzaamheden zoals overeengekomen. Dat daarbij de mensuren kunnen verschillen naar gelang het werkterrein en de concrete vraag is logisch. CaaS is gewoon geen nieuwe activiteit. Het label suggereert iets dat mogelijk op de Amerikaanse markt kan werken of vernieuwend is. Op de EU markt is dat anders.