Wipo

Weer misbruik van KvK domeinnamen – snel opgelost via WIPO procedure

Wie constateert dat de domeinnamen van een derde inbreuk maakt op zijn handels- of merknaam kan met een WIPO procedure verzoeken die situatie te beëindigen. Dat is vaak goedkoper en eenvoudiger dan een kort geding aanspannen tegen de houder van de gewraakte domeinnaam. Zo heeft de WIPO geschillenbeslechter in juni uitspraak in een zaak waar de KvK eisende partij was.

De zaak  is actueel en voor waarschijnlijk veel ondernemers leerzaam. Het draait om de domeinnamen <kvk-uittreksel.nl>, <kvk-uittreksels.nl>, en <uittreksels-kvk.nl>. Die zijn in maart van dit jaar via een registrar in Duitsland vastgelegd. De houders van de namen lijken op het eerste gezicht drie verschillende (rechts-) personen te zijn.

De echte Kamers van Koophandel kregen uiteraard snel lucht van deze namen. Er was sprake van klachten over dienstverlening die de echte KvK niet herkende. Zo kwam men uit bij de drie namen. Alle drie verwezen maakten ze gebruik van de echte KvK logo’s. Ze verwezen ook door naar een vierde domeinnaam <zakelijkuittreksel.nl>.

Organisatie bekend bij de KvK

Van die naam kon de houder snel getraceerd worden. In de WIPO documentatie wordt Vliet B.V. genoemd. Die B.V. is de KvK bekend door een kort geding waarbij een met Vliet B.V. geassocieerd persoon, […] door de rechtbank Noord-Holland in kort geding is veroordeeld wegens het aanbieden van identieke diensten, namelijk het aanbieden van uittreksels onder andere onder de misleidende domeinnaam <handelsregister.nl>

Wat eiser moet aantonen

In dit geval is er geen kort geding van KvK tegen Vliet B.V. over de domeinnamen, maar een WIPO procedure. Die schrijft voor dat de eisende partij aantoont dat

  • een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
    • naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiserrechthebbende is; dan wel
    • een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;
  • de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam;
  • de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt

Geen verweer

De KvK toont dat schriftelijk aan. De verweerder (“Vliet B.V.”) heeft geen verweerschrift ingediend en bestrijdt dus niet wat de KvK beweert. Dat maakt deze zaak makkelijk voor de Geschillenbeslechter. Die beveelt dat de domeinnamen worden overgeheveld naar de KvK. Formeel heet het dat een wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen.

Tussen de registratie van de domeinnamen en het bevel tot wijziging van houder zit iets meer dan drie maanden. Daar kwaadwillende partij is met deze namen dus niet lang actief geweest. Toch heeft bij schade aangericht, die verder gaat dan imagoschade voor de KvK.

B2B misleiding

Deze affaire laat zien dat het echt nodig is op te letten of er geen misbruik van sterk gelijkende domeinnamen wordt gemaakt. Het toont ook nog iets anders aan. In de perceptie van het grote publiek is het gebruik van dit soort domeinnamen iets dat in de B2C markt gebeurt. Deze case laat zien dat dergelijke vormen van misleiding en erger ook in de B2B omgeving voorkomen.

De zaak staat hier kort beschreven en hier is de volledige uitspraak van de Geschillenbeslechter.